ЗА НАС

       НОВИНИ

БЪДЕЩЕ В ЕВРОПА

       БЪЛГАРСКИ

       АНГЛИЙСКИ
Сдружение "Бъдеще в Европа" е неправителствена организация,
регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел от
Софийски градски съд
 • Основните цели, които Сдружението си поставя са:
 • "Проучване и популяризиране на добрите български и европейски практики в областта на икономическото и социално развитие;
 • Подпомагане развитието на гражданското общество;
 • Популяризиране на европейската интеграция, като се подпомага българският принос и реализирането на българското участие в интеграционните процеси.
 •   С оглед реализацията на заложените цели сдружение "Бъдеще в Европа":
 • организира образователни курсове, симпозиуми, публични дискусии, кръгли маси, изследвания  и семинари за популяризиране на принципите на европейската интеграция и хармонизация и съвременните икономически и социални условия;
 • реализира програми и проекти, финансирани от европейски, международни и национални фондове и други източници във връзка с осъществяване на дейността си;
 • подготвя издаването на печатни материали по политически, икономически и социални въпроси;
 • създава контакти с други асоциации или професионални съюзи;
 • сътрудничи с местни, национални и международни организации;
 • кандидатства за разработване и изпълнение на национални и международни проекти;
 • организира посещения, стажове и практическо обучение в Европа и други страни по въпросите на икономическото и социално развитие.
 • Към сдружението е лицензиран център за професионално обучение от Националната агенция за професионално образование и обучение към
Министерски съвет за
следните професии
Web Page Maker, create your own web pages.